Sleep Phaser: User manual

🇺🇸

Description of the device

There are two touch buttons on the Sleep Phaser.

 • Upper button toggles the main light. It has three states: Full white, middle orange and dim red. (Note: you can also control the light from the app, in the left drawer while sleep tracking)
 • Lower button toggles the base light. This is a very dim light useful for finding your Phaser in an otherwise totally dark room (as is recommended for good sleep hygiene).

First start

 1. Connect your Sleep Phaser to the power supply.
 2. Make sure that Bluetooth and Location service (GPS) are turned on.
 3. In Sleep as Android, go to Settings > Smartlight > Sleep Phaser and tap Sleep Phaser disconnected (you can also just search for “sleep phaser”). The app will connect to the nearest Sleep Phaser. This will also unlock your Sleep as Android, if you have the trial version.
 4. After a successful connection, you can activate one or more Sleep Phaser functions:
  • Smartlight: Enables sunrise alarm. When this option is enabled, the general smartlight options (Pee-light, Lucid dreaming, Anti-Snoring start to apply to Sleep Phaser)
  • Sleep tracking: Enables tracking movement and breathing with Sleep Phaser.
  • Start automatically: When enabled, sleep tracking will start in a standby mode (on infinite pause) whenever you connect your phone to a charger and Sleep Phaser is in bluetooth range.

Sleep tracking

Tracking with Sleep Phaser can be started either manually or automatically.

Manually starting

In Sleep as Android, tap on the moon button. The app will connect to Sleep Phaser and start sleep tracking right away.

Automatically starting

Whenever you connect your phone to a charger, Sleep checks whether you are in Sleep Phaser’s bluetooth range. If you are (and “Start automatically” is enabled), sleep tracking will show up in a pause mode.

Once you switch off the lamp, sleep tracking will unpause and will start monitoring your sleep.

Positioning the device

The Phaser scans a 130 degrees wide area. In case there are more people in the bed, to prevent interference, we recommend positioning the Phaser as seen below. In this way, you get maximum signal from yourself, while the signal from your partner is mostly blocked.

Make sure that the Phaser is open the whole night, so that the arm of the lamp doesn’t block the sensor.

Tracking with two Sleep Phasers (pair tracking)

To track two people in one bed with two Phasers (Dual Phasers), make sure to enable Settings > Sleep tracking > Pair tracking on both phones and also tap Find partner simultaneously on both phones.

Position the Phasers as indicated in the image below.Pair tracking cross-checks signals from both Phasers against each other and cleans them out so any signal from your partner is removed from your data.
For more details on pair tracking, see the knowledge base or our blog post.

Troubleshooting

Things to check before any troubleshooting:

 • make sure to install the latest version of Sleep as Android (either from Play Store or from here)
 • make sure that you have Location (GPS) enabled – for some reason, Android needs this enabled to do a successful Bluetooth Low Energy scan
 • make sure that you power the Sleep Phaser with at least 1A charger

Phaser doesn’t connect to Sleep, top light button doesn’t work, bottom light button works

It might happen that the Phaser gets stuck in bootloader mode after plugging to power. In this mode, the main button for turning on the light is unresponsive, but the second (bottom) button starts the base colored light normally. If something like this happens, a firmware reupload is needed.

Please install the Sleep Phaser Remote Control app, start it up, make sure it connected to your Sleep Phaser, and then start the firmware upload.

On firmware upload, the lamp will be blinking red and green for a while until the upload finishes.

Phaser doesn’t connect to Sleep, light buttons work normally

In this case we suspect that bluetooth got into some weird state (bluetooth devices often do). Please do a systematical restart of all included devices:

 1. end sleep tracking, force close Sleep as Android
 2. disable/enable bluetooth
 3. start Sleep as Android
 4. plug the Phaser out and back in
 5. start sleep tracking

If it doesn’t start working, then

 1. restart your phone
 2. plug the Phaser out and back in
 3. disable/enable bluetooth
 4. start Sleep as Android
 5. start sleep tracking

And ideally send us a debug log (menu > report a bug) afterwards.

🇨🇿

Popis zařízení

Na Sleep Phaseru najdete dvě dotyková tlačítka.

 • Horní tlačítko ovládá hlavní světlo. Světlo má tři stavy: Plná bílá, střední oranžová, a tmavě červená. (Světlo lze také ovládat z aplikace – levé menu při sledování spánku)
 • Spodní tlačítko ovládá barevné světlo na základně lampičky. Toto světlo je velmi slabé a je určeno pro orientaci a nalezení lampičky v tmavé místnosti – naprosto tmavá místnost je doporučena pro vysokou kvalitu spánku.

Uvedení do provozu

 1. Zapojte Sleep Phaser pomocí dodaného adaptéru do zásuvky.
 2. Ujistěte se, že máte na telefonu zapnutý BluetoothGPS.
 3. Zapněte aplikaci Sleep as Android, jděte do Nastavení > Chytré světlo > Sleep Phaser a ťukněte na Sleep Phaser odpojen. Aplikace se pokusí připojit k nejbližšímu Sleep Phaseru. Tímto se zároveň Váš Sleep as Android odemkne, pokud máte zkušební verzi.
 4. Po úspěšném připojení můžete v aplikaci aktivovat funkce Sleep Phaseru:
  • Chytré světlo: Zapne alarm emulující východ slunce. Pokud je tato volba zapnuta, obecná nastavení chytrého světla (Čůrací světlo, Lucidní snění, Anti-Snoring se začnou vztahovat na Sleep Phaser)
  • Sledování spánku: Enables tracking movement and breathing with Sleep Phaser.
  • Automatický start: Po zapnutí této volby se sledování spánku bude spouštět vždy, když připojíte telefon k nabíječce, a Sleep Phaser je v bluetooth dosahu.

Sledování spánku

Sledování spánku se Sleep Phaserem může být nastartováno manuálně nebo automaticky.

Manuální start

Ťukněte na ikonku měsíce ve Sleep as Android. Aplikace se připojí ke Sleep Phaseru a začne měřit spánek.

Automatický start

Kdykoliv zapojíte svůj telefon do nabíječky a máte zapnutý automatický start, Sleep se podívá, jestli máte v dosahu Sleep Phaser. Pokud ano, nastartuje se sledování spánku (v módu pauzy).

Ve chvíli, kdy vypnete světlo lampičky, sledování spánku se odpauzuje.

Řešení problémů

Před jakýmkoli řešením problémů zkontrolujte následující:

 • že máte nainstalovánu poslední BETA verzi Sleep as Android (buď z Play Store nebo odsud)
 • že máte zapnutou službu polohy (GPS) – z nějakého důvodu je tohle v Androidu potřeba, abychom mohli provést BTLE scan
 • že napájíte Sleep Phaser alespoň 1A adaptérem

Phaser se nepřipojí k aplikaci, horní tlačítko lampičky nefunguje, dolní tlačítko funguje

Může se stát, že Phaser se po připojení k napájení zasekne v režimu bootloaderu. V tomto režimu hlavní tlačítko pro zapnutí světla nereaguje, ale druhé (spodní) tlačítko normálně zapne barevné světlo na základně lampičky. Pokud se něco takového stane, je potřeba znovu nahrát firmware. Dejte nám prosím vědět co nejdříve.

Phaser se nepřipojí k aplikaci, tlačítka fungují normálně

V tomto případě se nejspíše bluetooth dostal do nějakého zvláštního stavu (bluetooth zařízení často dělají). Proveďte systematický restart všech zařízení:

 1. ukončete sledování spánku, vynuťte ukončení Sleep as Android
 2. vypněte a zapněte bluetooth
 3. zapněte Sleep as Android
 4. vytáhněte Phaser ze zásuvky a znovu zapojte
 5. nastartujte sledování spánku

Pokud to nepomůže, pokračujte:

 1. restartujte telefon
 2. vytáhněte Phaser ze zásuvky a znovu zapojte
 3. vypněte a zapněte bluetooth
 4. zapněte Sleep as Android
 5. nastartujte sledování spánku

a ideálně nám pošlete debug log (menu > nahlásit chybu) hned poté.